Text/HTML

 

ورزشیاران محله شامل انجمن های ورزشی سازمان ورزش، مدیران و پرسنل مجموعه های ورزشی شهرداری، دولتی و خصوصی و مربیان ایستگاه های تندرستی می باشد.

 

اهداف کانون:

 

·        ساماندهی فعالیت های ورزشی تفریحی در بوستان ها ومجموعه های ورزشی

 

·        افزایش مشارکت شهروندان تهرانی در فعالیت های ورزشی تفریحی

 

·        تغییر رفتار شهروندان به سوی زندگی فعال

-