Text/HTML

 

·        برنامه ریزی آموزش های مختلف ورزش شهروندی در جهت ارتقاء سطح سلامت و تندرستي شهروندان

·        ارائه نظرات و برنامه در زمینه ارتقاي سطح فرهنگ ورزشي شهروندان.

·        ارائه طرح و برنامه در خصوص زمينه‌هاي مناسب تشویق شهروندان به ورزش همگانی.

·        مطالعه و پژوهش و بهرگیری از علوم ورزشی در جهت ارتقاء سطح عملکرد ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران امر ورزش شهر تهران.

·        طراحی و اجرای امور فرهنگی ورزشی بمنظور اشاعه و گسترش روحیه جوانمردی و تحکیم فضایل اخلاقی در ورزش محلات.

·        برنامه ریزی کارگاه های ورزشي مناسب بمنظور برگزاری در محلات شهر تهران به تناسب گروه های سنی و اقشار مختلف مردم.

·        برگزاري كلاسها و كارگاههاي آموزشي در جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي مربيان و كارشناسان و ديگر كاركنان امور ورزشي مناطق شهرداری تهران

·        نظارت‌ و همکاري در اجراي جشنواره ها و المپيادها و رقابتهاي درون محلات شهر تهران.

·        جلب مشاركت دستگاهها و سازمانهاي ذيربط در اجراي بهينه برنامه هاي ورزش شهروندان.
تبادل اطلاعات و همكاري علمي و ورزشي با سازمانهاي مربوط به تربيت بدني و ورزش داخل و خارج كشور.

·        مطالعه و تحقيق در امور تربيت بدني و ورزش شهرداری ضمن جلب مشاركت پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم و ساير سازمانهاي علمي داخل و خارج كشور.

·        سياستگذاري، برنامه ريزي و كمك به اجراي مسابقات بين المللي ورزش شهرداری های جهان اسلام با جلب حمايت فدراسيون جهاني ورزش های همگانی.

·        تعيين راهبردهايي جهت فراگيري و توسعه فعاليتهاي ورزشي در شهرداریها به منظور توسعه ورزش همگاني بين شهروندان مناطق تهران.

 

Live Tabs

-