نظرسنجی

تاچه حد محتویات ساب پرتال محله دکتر هوشیاردر برآورده شدن نیازهایتان موثر است؟سایر افراد خانواده شما تا چه اندازه با فعالیت های سرای محله آشنایی دارند؟نظرشمادرموردعملکردسرای محله چیست؟نحوه آشنایی با ساب پرتال سرای محله دکتر هوشیاراز چه طریق بوده است؟
فعالیت های سرای محله در رفع معضلات و پاسخگویی به نیازهای محله را تا چه اندازه مفید میدانید؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه